Adatvédelmi tájékoztató

A FLORA GARDEN Kft. mint a jelen weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 RENDELETE alapján a weboldal felhasználói, és megbízói, ügyfelei (a továbbiakban: felhasználó) részére az alábbi tájékoztatást adja. 

*** 

A tájékoztató célja 

A tájékoztató célja – a hivatkozott jogszabályokkal összhangban – a felhasználói adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a felhasználó magánszféráját az adatkezelő tiszteletben tartsa. 

*** 

Az adatkezelés alapelvei 

Az adatkezelő felhasználói adatkezelést a lent ismertetettek szerint, az alábbi elvek figyelembevételével végez: 

  1. Személyes adat kizárólag meghatározott jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 
  2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 
  3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 
  4. Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési – így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító – intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát. 
  5. A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.

Az adattárolás lehetséges esetei 

E-mail küldés: beatrix0402@gmail.com

*** 

A weboldal felületéről működtethető e-mail küldési rendszeren keresztül az alábbi esetekben és módon végez az adatkezelő személyes adatokkal összefüggő adatkezelést. 

Amennyiben a felhasználó elektronikus üzenetet küld az adatkezelő által üzemeltetett weboldal felületéről, vagy önálló üzenetben, úgy a felhasználó elektronikus levelezési címe és ott kért adatai, valamint az üzenet szövege és tárgya az adatkezelő levelezési rendszerében megjelenítésre és megőrzésre kerül. A levelet teljes tartalmában tárolja a levelezési rendszer, így a levélben feltüntetett egyéb személyes adatok is megőrzésre kerülnek. A felhasználó személyes adatai nem kerülnek továbbításra, vagy egyéb módon felhasználásra

Az adattárolás az e-mail küldés esetén elektronikusan történik. Az adatkezelő tájékoztatja a felhasználókat, hogy a weboldal tárhelyét a ……………… Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely ……………. ; Adószám: ………………..), mint tárhely szolgáltató nyújtja (https……………….. így a weboldalon megadott adatok vonatkozásában a tárhely szolgáltató is adatkezelőnek minősül. 

Szerződés kötése: 

Az adatkezelő a felhasználókkal írásban, papír alapon adásvételi, és/vagy vállalkozási szerződést köt. Az adatkezelő a felhasználó szerződéseken megadott adatait papír alapon kezeli akként, hogy azt az irodájában zárt szekrényben tartja. A zárt szekrényhez hozzáférése kizárólag az adatkezelőnek, illetve mindenkori munkavállalóinak van. A felhasználó szerződésekben szereplő adatai egyéb módon nem kerülnek felhasználásra. 

*** 

Az adatkezelő személye: A fenti adatokhoz kizárólag az adatkezelő – Flora Garden Kft valamint levelező rendszer és a weboldal kizárólagos üzemeltetője és jogosultja – és annak képviseletében az adatkezelő mindenkori munkavállalói, férnek hozzá. 

Adatkezelő neve és elérhetősége: 

Név/cégnév: Molnár Beatrix / Flora Garden Kft.. 

Székhely: 1032 Budapest, Kiscelli utca 18. 

Email: beatrix0402@gmail.com

*** 

Az adatkezelés célja és jogcíme 

Az adatkezelést az adatkezelő az adásvételi és/vagy vállalkozási szerződés megkötése céljából, az azzal összefüggő számla kiállítása során, illetve az e-mail küldés funkció esetében tájékoztatás adása céljából és annak érdekében végzi. Az online levelezési rendszerben az email cím tárolása a felhasználóval történő kapcsolattartás érdekében történik. Az adatkezeléshez a felhasználó a weboldalról történő e-mail elküldésével vagy a vállalkozási/megbízási szerződés aláírásával hozzájárulását adja. Az oldalról történő email küldésével a felhasználó hozzájárulását adja, hogy az adatkezelő levelezési rendszerében a felhasználó email címe és ott megadott további személyes adatai tárolva legyenek. 

*** 

Felhasználói jogok 

  • Előzetes tájékozódási jog –joga van ahhoz, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon; 
  • Hozzáférési jog – joga van tájékoztatást kapni az általunk feldolgozott személyes adatairól, továbbá joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez; 
  • Helyesbítéshez való jog – joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak; 
  • Adatkezelési korlátozási jog – joga van kérni, hogy személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza; 
  • Törléshez való jog – joga van kérni személyes adatainak törlését; Az adatkezelés megszűnése: Az adatkezelő az adatok nyilvántartási rendszerében rendszerben történő tárolását a felhasználó kérésére haladéktalanul köteles megszüntetni. Az adatkezelő tájékoztatja a felhasználókat, hogy a közöttük létrejött jogviszony megszűnésével az így kezelt adatok kezelésének megszűnése nem automatikus, ahhoz a felhasználó részéről az adatkezelési hozzájárulás visszavonása szükséges írásban. 

*** 

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

Hozzájárulás: 

az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez; 

Adatkezelés: 

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

Adattovábbítás: 

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 

Adattörlés: 

az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

Budapest 2023.10.28.

Flora Garden Kft

Képv.: Molnár Beatrix  Adatbiztos